طراحی سایت
پنجشنبه 16 تير 1401.
امروز :
الخميس 8 ذو الحجة 1443.
مصادف با
Jul 07 2022.
و

خلاصه مصوبات مجمع عمومی سال 1394

 

   مصوبات مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن مالکان

                                                                                                       شهرک ساحلی امیردشت

 

نوبت دوم در تاریخ 09/04/1394 پیرو دعوتنامه هئیت مدیره و آگهی منتشر نوبت دوم با استناد ماده 104  قانون تجارت در محل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در تهران شهرک غرب تشکیل و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

 

 1. 1.مجمع باتوجه به گزارش عملکرد و تراز مالی سال 1393 را مورد تأیید و تصویب قرار داد  .
 2. 2.مجمع بودجه پیشنهادی هئیت مدیره جهت سال 1394 را به مبلغ 000/000/ 27ریال تصویب نمود .
 3. 3.مجمع موافقت نمود تا مالکینی که تا 15 مهر قدرالسهم خود را پرداخت نمایند از 35%  تخفیف خوش حسابی بهره مند گردند .
 4. 4.مجمع مصوب نمود مبلغ کل3/900/000/000ریال بابت تأمین ذخیره احتمالی مالیاتی از مالکین اخذ گردد مالکینی که تا اول شهریور ماه 1394 قدرالسهم خود را پرداخت نمایند از 35% تخفیف خوش حسابی بهره مند خواهند شد .
 5. 5.مجمع عمومی ساخت پیاده روهای انجام شده را مورد تصویب قرار داد .
 6. 6.مجمع روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها انتخاب نمود .
 7. 7.مجمع آقای سعید مجیدی را بعنوان بازرس اصلی و خانم آویده رخشنده تالی را بعنوان بازرس علی البدل انتخاب نمود .
 8. 8.مجمع با تأیید عملکرد دفتر فروش شهرک امیردشت نسبت به تخصیص و اخذ نیم درصد از بهاء ملک معامله شده از خریدار و فروشنده به حساب خزانه شهرک مورد تأیید و تصویب قرار داد .  بدیهی است انجام معامله در سایر بنگاهها خارج از دفتر فروش و یا انجام معامله خانوادگی باعث حذف پرداخت مبلغ فوق به خزانه شهرک نخواهد بود .
 9. 9.مجمع در جلسه فوق العاده تاریخ 1394/04/09 اساسنامه پیشنهادی شهرک را با هماهنگی اعضاء حاضر مورد اصلاح و بازنگری قرار داد و به تصویب رسید که در سایت . www.Shahrakeamirdasht.ir شهرک امیردشت جهت اطلاع قرار خواهد گرفت .
 10. 10.مجمع به آقای احمد رستمی مدیرعامل شهرک وکالت داد تا با حق توکیل بغیر نسبت به ثبت مصوبات فوق در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر اوراق و اسناد اقدام نماید . 
 11.